NYIOOC World Olive Oil Competition 2019

Goutis Estate

Bitter Gray

Gold award

———————————

Goutis Estate

Metron

Gold award

———————————

Goutis Estate

Fresh

Silver award

———————————

Goutis Estate

Bella Vista

Silver award


NYIOOC World Olive Oil Competition: www.nyoliveoil.com